top of page

NT WAYS

11.png

Chia tua:

- (#) (FT) Một tua chính: Làm dịch vụ có giá từ $27 trở lên. (1 tua đôi làm tay và chân được tính là 1 tua chính).

      - Bao gồm: (P1: Express Pedi, K2G: Kid Gel Mani, K4G: Kid Gel Soak, K5: Kid Pedi…)

- (H) (HT) Nửa tua: Làm đắp bột full set hoặc fill in. (2 cái nửa tua thành 1 tua, 1 tua đôi làm chân và đắp bột là 1 tua).

- (0) (0T) Ko tua: Làm khách hẹn hoặc dịch vụ ít hơn $27. (1 tua đôi mà cả tay và chân đều thấp hơn $27, cộng lại hơn $27, vẫn là ko tua).

      - Bao gồm: (L13: Reg Hands/Toes Polish, M1: Reg Mani, K1234, K13G: Kid Services…).

      - Trừ ra: (K2G: Kid Gel Mani, K4G: Kid Gel Soak, K5: Kid Pedi).

 

* Manager sẽ gọi thợ khi khách tới.

* Thợ sẽ ra chào khách, hỏi lại khách làm dịch vụ gì, ghi tua vào sổ tua*, lấy ticket và rổ màu, rồi đưa khách xuống bàn.

* Sổ tua:

      + Ghi (0) nếu Ko Tua, (H) nếu nửa tua: phía trái cột.

      + Ghi và khoanh số tua (1,2,3…) nếu là 1 tua chính, hoặc ghi và khoanh (H) thứ 2 nếu là nửa tua thứ 2.

* Người tua đầu làm khách đầu (không kể tua chính hay phụ).

* Nếu có khách đang chờ mà thợ tua đầu còn hơn 5 phút mới xong (chưa bắt đầu sơn top), thì thợ thứ 2 đang rãnh sẽ làm khách đó.

* Nếu khách đổi ý làm dịch vụ khác thì thợ sẽ sửa lại trên sổ tua.

* Tính tiền: Nếu khách đi theo nhóm, thợ làm xong trước sẽ hỏi khách trả chung hay riêng để tính tiền khách của mình.

      - Nếu trả chung thì hỏi thợ khác làm dịch vụ gì để tính chung.

      - Nếu người khác trong nhóm trả thì nói thợ khác dịch vụ mình làm để thợ khách tính tiền.

* Giờ làm:

      - Nếu vào trễ hơn 10p, sẽ mất 1 turn. Nếu trễ hơn 45p, sẽ mất số turn bằng với người nhiều turn nhất.

      - Thời gian làm chân cơ bản: P2,3 (25p-35p, ~5p mát xa), P4 (30p-40p, ~10p mát xa), P5 (40p-50p, ~10p mát xa).

      - Thợ sẽ phải đợi khách đòi nếu khách walk-in vào quá gần giờ hẹn (dưới 25p nếu làm dịch vụ chính như pedi, mani, dip, bột).

      - Nếu không có khách hẹn, thợ có thể về 45p trước giờ đóng cửa.

* Vệ sinh:

      - Thợ chỉ cần vệ sinh bàn và dụng cụ cá nhân.

      - Mang màu và rổ màu lại chỗ cũ sau mỗi khách hàng, nếu bận nhiều khách thì làm khách trước và dọn lúc rãnh.

      - Cột bịch acetone trước khi bỏ rác để tránh mùi hôi.

* Sửa móng và shape.

      - Tính tiền mỗi móng sửa là $2.

      - Không tính tiền shape tròn (round) nếu làm trên móng thật ( tính $5 shape tròn khi làm đắp bột hoặc dip gắn móng).

Turn:

- (#) (FT) Full Turn: Services $27 or more. (one combo of 2 FTs is 1 FT)

      - Include (P1: Express Pedi, K2G: Kid Gel Mani, K4G: Kid Gel Soak, K5: Kid Pedi…)

- (H) (HT) Half Turn: Acrylic full set and fill in. (2 separate HTs will be a FT, one combo of 1 HT + 1 FT will be a FT)

- (0) (0T) No Turn: Request and Services less than $27. (one combo of 2 0T is a 0T)

      - Include: (L13: Reg Hands/Toes Polish, M1: Reg Mani, K1234, K13G: Kid Services…)

      - Minus: (K2G: Kid Gel Mani, K4G: Kid Gel Soak, K5: Kid Pedi)

 

* Manager will call tech up when client comes in.

* Tech will greet client, confirm services, write down on Turn Book*, get ticket & color samples, then take client to their station.

* Turn Book:

+ Write (0) for No Turn, (H) for Half Turn: on left conner.

+ Write and circle # (1,2,3…) for Full Turn, or circle 2nd (H) for 2nd Half Turn: on right conner.

* First turn will do first customer (either Full Turn or No Turn)

* If there is a client waiting and working 1st in turn tech is not ready in 5m (have not put top coat on), the available 2nd in turn tech will take the waiting client.

* If client changes their services, tech will update it on the Turn Book.

 

* Check out: If customers come in a group, the tech finishing 1st will ask if his customer will pay, separately or together.

      - If she pays for whole group: ask other techs what services and check out.

      - If the other customer pays for her, let the other tech know what services to check out later.

* Punctuation:

      - If a tech is 10m late, he will loose 1 turn. If he is late more than 45m, he will loose the the same # of turns the on time techs have the most.

      - Suggested pedicure times: P2,3 (25m-35m, ~5m massage), P4 (30m-40m, ~10m massage), P5 (40m-50m, ~10m massage).

      - Tech will have to wait for his request appointment if a walk-in client comes in too close to appointment time (less than 25p for a full service like pedi, mani, dip, acrylic).

      - Tech can leave work 45m before close time if there is no appointment.

* Clean up:

      - Tech only needs to clean up their own station and personal tools.

      - Return colors and color sample after every clients. If there are clients waiting, return after all clients are served.

      - Acetone soaking bag should be tied before being discarded.

* Nail fix and shapes:

      - Charge $2 for each nail fix.

      - No charge for round shape on natural nails ($5 charge for round shape with acrylic or dip w extension).

bottom of page